Taurus ~ G3c ~ 9mm Para.

Used Guns
$214.99
SKU: 3994071